கடவுள்-ன் பெயரால்,​​ மிக்க அருளாளர்,​​ மிக்க​​ கருணையாளர்

 

மாபெரும் அற்புதங்களில் ஒன்று

(Quran 74:35)

பிஸ்மில்லாஹிர்​​ ரஹ்மானிர் ரஹீமின் கணித அற்புதம்
(VIDEO 2)

 

 • அதன் மீது பத்தொன்பது உள்ளது.(குர்ஆன்​​ 74:30)

 • இது மாபெரும் அற்புதங்களில் ஒன்றாகும்.​​ (குர்ஆன்​​ 74:35)

 • மாபெரும் அற்புதங்களில் ஒன்றான இது,​​ குர்ஆன் உலகத்திற்குரிய கடவுளின் தூதுச் செய்திதான் என்பதற்கான முதல் பௌதிகச் சான்றை வழங்குகின்றது.​​ 19ன் அடிப்படையிலான இந்த அற்புதம்.

 • இந்தக் குர்ஆன் வேறு எந்தப் புத்தகத்திலும் ஒருபோதும் காணப்படாத ஒப்பற்றதோர் அற்புத நிகழ்வினால்.தனித்தன்மை உடையதாக உள்ளது.

 • முதல் வசனம்​​ (1:1)​​ பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்​​ கொண்டிருப்பது ​​​​ = 19​​ எழுத்துக்கள்

 

1st​​ வார்தை “ISM​​ ​​ اسم​​ /​​ BISM​​ ​​ بِسْمِ​​  ​​​​ 

2nd ​​ வார்தை​​ الله

3rd ​​ ​​​​ வார்தை ​​​​  الرَّحْمَٰن​​ 

4th​​ ​​ வார்தை ​​​​ ​​ الرَّحِيمِ

بِسْمِ​​ اللَّهِ​​ الرَّحْمَٰنِ​​ الرَّحِيمِ​​ 1ST​​ வார்தை​​ 

​​ ISM​​  ​​​​ اسم​​ (ALIF SEEN MEEM)​​ 

No. ​​ Sura No. Verse Number

154

26118

36119

46121

56138

62228

72234

82236

92240

104911

115578

125674

135696

146952

15738

167625

17871

188715

19 96 1

BISM​​ ​​ بِسْمِ ​​​​ (BA SEEN MEEM)

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Sura No.  ​​ ​​​​ Verse Number

 • 11

 • 1141

 • 27 30


  3 முறை இடம்பெயறுகிறது.​​ 

​​ 
3 + 1 + 1 + 11 + 41 + 27 + 30 = 114 (19​​ 
x ​​​​ 6 )

بِسْمِ​​ اللَّهِ​​ الرَّحْمَٰنِ​​ الرَّحِيمِ​​ ​​ 2வது வார்தை​​ الله​​ “அல்லாஹ்”

​​ االله​​ "கடவுள்" எனும் வார்த்தை குர்ஆன் முழுவதிலும் இடம் பெறும்​​ மொத்த எண்ணிக்கை 2698 (19​​ x​​ 142).

குர்ஆனில் ஒவ்வொரு முதல் வசனத்தையும் முதல் வசனத்தில் உள்ள அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை எண்ணினால்​​ 

சரியாக 42 இடம் பெறுகின்றன.

 

 

 

 

بِسْمِ​​ اللَّهِ​​ الرَّحْمَٰنِ​​ الرَّحِيمِ​​ ​​ 2வது வார்தை​​ الله​​ “அல்லாஹ்”

 •  ​​​​ االله​​ "கடவுள்" எனும் வார்த்தை குர்ஆன் முழுவதிலும் இடம் பெறும்​​ மொத்த எண்ணிக்கை 2698 (19​​ x​​ 142).

 • "கடவுள்" என்ற வார்த்தை இடம் பெறும் வசனங்களின்​​ எண்களையெல்லாம் கூட்டினால் கூட்டுத்தொகை​​ =​​ 118123​​ (19​​ x​​ 6217).

Verify​​ >>​​ https://submission.org/QI#1%3A1

 

بِسْمِ​​ اللَّهِ​​ الرَّحْمَٰنِ​​ الرَّحِيمِ​​ ​​ 3வது வார்தை​​ ​​  الرَّحْمَٰن​​ “அல் ரஹ்மான்“

الرَّحْمَٰن​​ “அல் ரஹ்மான்“ ​​ ​​​​ குர்ஆனில் 57 முறை இடம்பெறுகிறது 57 = 19​​ x 3