எளிய உண்மைகள் (VIDEO 1)

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் கணித அற்புதம்  (VIDEO 2)

சூரா பாத்திஹா கணித அற்புதம்  (VIDEO 3)

ஸலாத் – தொடர்பு தொழுகை  (VIDEO 4)

ஸலாத் தொடர்பு தொழுகையின் கணித அற்புதம் குறியீடு 19 (VIDEO 5 & 6) 

ஷஹாதஹ் – சாட்சியம் பகர்தல் (VIDEO 7)

ஜகாத் – கடமையான தர்மம் (VIDEO 8)

ரமலான் – நோன்பு  (VIDEO 9)

விதியின் இரவு​​ – Night of Destiny (VIDEO 10)